1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
  1. Šios PLOTE Interneto svetainės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato per interneto svetainę www.plote.lt (toliau – Svetainė) prieinamų funkcijų lankytojams naudojimo tvarką ir sąlygas. Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Plote“, kurios buveinė yra Gedimino pr. 44A, Vilniuje, kodas 305661485, Tel. +370 65968282, kontaktinis el. paštas info@plote.lt (toliau – Valdymo įmonė).
  2. Taisyklės paaiškina kaip naudotis Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs (toliau – Jūs arba Lankytojas) įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Svetainėje Jums reikšmingus veiksmus. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Svetaine.
  3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Svetaine. Svetainės funkcijos (toliau – Funkcijos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės informacijos skaitymą, peržiūrą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Lankytojai Svetainėje gali peržiūrėti, ieškoti su UAB „Plote“ susijusios informacijos (toliau – Turinys), pildyti paraiškas bei naudotis kitomis Funkcijomis.
  2. Lankytojai Svetaine gali naudotis tiek asmeniniais, tiek profesiniais tikslais, Svetainė, Funkcijos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami neteisėtai veiklai vykdyti.
  3. Lankytojai atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užpildę anketą Svetainėje turi teisę pateikti paraiškas Svetainėje. Pastebime, kad pildyti paraiškas paslaugoms gauti Svetainėje gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kuriems tokia teisė nėra draudžiama teisės aktais. Paraiška UAB „Plote“ paslaugoms gauti svarstoma atsižvelgiant į teisės aktus ir UAB „Plote“ paslaugų suteikimo strategiją.
  4. Svetainėje siūlomas Turinys negali būti laikomas individualia konsultacija, profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga Lankytojui priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus Turiniu, Lankytojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
  5. Svetainėje ir (ar) Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Tokios nuorodos yra pateikiamos tik Lankytojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš Svetainės į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Lankytojas tai daro savo rizika. Valdymo įmonė siūlo Lankytojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Valdymo įmonė neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
  6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į Svetainę, Funkcijas ir (ar) visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Svetainę, Funkcijas ir (ar) Turinį, priklauso Valdymo įmonei arba Valdymo įmonė teisėtai jais naudojasi.
  7. Draudžiamas bet koks Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės Turinio ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Valdymo įmonės leidimo ar nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Valdymo įmonė leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas Svetainėje nustatyta tvarka ir Svetainėje nurodytiems tikslams.
 3. Lankytojo teisės ir pareigos
  1. Lankytojas turi teisę naudotis Svetaine, jo funkcionalumais, Funkcijos, Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Lankytojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Valdymo įmonės ir (ar) kitų asmenų teisių. Lankytojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Svetaine veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
  2. Naudojimasis Svetaine reiškia sutikimą gauti įvairius informacinio pobūdžio pranešimus apie Svetainės techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Svetainės veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, naudojimosi sąlygų, Valdymo įmonės duomenų pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius Svetainės / Valdymo įmonės veiklos ar susijusius pokyčius bei jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Lankytojui.
  3. Naudojantis Svetaine ir (ar) Funkcijomis Lankytojui draudžiama:
   1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Svetainės ir (ar) Funkcijų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Svetainės valdytojo (Valdymo įmonės) galimybę tinkamai teikti Funkcijas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Funkcijomis;
   2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti kurie galėtų pakenkti Valdymo įmonei, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   3. Naudoti Svetainę ir (ar) bet kokį jo turinį, su Svetaine ir (ar) Valdymo įmone konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Valdymo įmone tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus.
 4. Valdymo įmonės teisės
  1. Valdymo įmonė gali bet kada nepranešusi Lankytojui:
   1. Keisti Svetainę ir (ar) Funkcijas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio. Valdymo įmonė nebus laikomas atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui;
   2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetaine ar jos dalimis, Turiniu, Funkcijomis;
   3. Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Svetainės, Turinio ir (ar) Funkcijų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Svetainėje;
   4. Visiškai nutraukti Svetainės veikimą.
  2. Valdymo įmonė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Lankytojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine ir (ar) Funkcijomis, įskaitant bet neapsiribojant, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   1. Lankytojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   2. Lankytojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją teikdamas paraišką ar naudodamasis Svetaine ir (ar) Funkcijomis, Svetainės valdytojo (Valdymo įmonės) nuomone, netinkamai elgiasi;
   3. Valdymo įmonės nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;
   4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Valdymo įmonės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   6. Lankytojo elgesys, Svetainės valdytojo (Valdymo įmonės) nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   7. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  3. Valdymo įmonė gali be atskiro pranešimo Lankytojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti.
 5. Atsakomybės ribojimas
  1. Valdymo įmonė nėra ir nebus atsakinga už:
   1. Svetainės ir (ar) Funkcijų veikimo sutrikimus, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.) ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Lankytojų ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;
   2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Funkcijomis bei Turiniu.
  2. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Svetaine naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Valdymo įmonė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenimis, jeigu kitaip nenumatyta taikytinuose teisės aktuose.
  3. Lankytojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Valdymo įmonei ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Lankytojas netinkamai naudojasi Svetaine ir (ar) Funkcijomis. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Valdymo įmonei nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Funkcijomis.
  4. Lankytojas ir Valdymo įmonė atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę momento ir galioja neterminuotai. Valdymo įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės Svetaine ir (ar) Funkcijomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Svetaine.
  2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.